Washing hands

آموزش زبان به کودکان
آموزش زبان به کودکان

پارت یک

آموزش زبان به کودکان
تلفظ مکالمه (انگلیسی و فارسی)
00:00
آموزش زبان به کودکان
تلفظ مکالمه (انگلیسی)
00:00

Washing hands

شستن دستها

Your hands are dirty

Your hands are messy

دستات کثیف هستند

Turn on the water

Turn on the tap

شیر آب رو باز کن

Wet your hands with water

دستات رو با آب خیس کن

Get one pump of soap

یک مقدار صابون بریز توی دستت

Rub your hands together

دستهات رو به هم بمال

Scrub with soap for 20 seconds

برای بیست ثانیه  دستات رو

با صابون

بمال

Scrub front and back of hands

جلو و پشت دستهات رو بمال

Rinse your hands together

دستهات رو با هم بشور

Use towel or elbow to turn off the tap

از حوله یا آرنجت برای بستن شیر آب استفاده کن

Dry hands with a clean towel

دستهات رو با یک حوله تمیز خشک کن

Now your hands are nice and clean

حالا دستات تمیز هستند

Washing hands

 

Your hands are dirty

Your hands are messy

 

Turn on the water

Turn on the tap

 

Wet your hands with water

 

Get one pump of soap

 

Rub your hands together

 

Scrub with soap for 20 seconds

 

Scrub front and back of hands

 

Rinse your hands together

 

Use towel or elbow to turn off the tap

 

Dry hands with a clean towel

 

Now your hands are nice and clean

میتونید قبل یا بعد از انجام مکالمه، از آهنگ ها و ویدئوهای مرتبط ، برای فرزندتون پخش کنید.

برای دسترسی سریع اینجا کلیک کنید.