آموزش زبان به کودکان
Ten in the Bed
00:00

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

اول فایل ویدیویی رو نگاه کنید و بعد که بازی رو خوب یاد گرفتید، فایل صوتی رو برای کودکتون پخش کنید و بازی رو شروع کنید.

  • میتونید با خلاقیت خودتون و کودکتون، بازی رو تغییر بدید.

There were ten in the  bed and the little one  said

Roll over ,Roll over so they all rolled over , and one fell out

There were nine in the  bed and the little one  said

Roll over ,Roll over so they all rolled over , and one fell out

 There was one in the bed , and the little one said

I’m all alone, now I miss my friends

There was one in the bed and the animals said

Come over, Come over

So he walked on over and they all felt good

Good night, Good night

There were ten in the  bed and the little one  said

ده تا توی تخت خواب بودند و یکیشون گفت

Roll over ,Roll over

غلت بزن ، غلت بزن

so they all rolled over , and one fell out

پس همه غلت زدند و یکی افتاد بیرون

I’m all alone, now I miss my friends

من تنهام ، دوستامو از دست دادم

There was one in the bed and the animals said

یکی توی تختخواب بود و حیوانات گفتند

Come over, Come over

بیا اینجا، بیا اینجا

So he walked on over and they all felt good

پس جلو رفت و همه حس خوبی داشتند