آموزش زبان به کودکان
Hop little bunnies
00:00

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

اول فایل ویدیویی رو نگاه کنید و بعد که بازی رو خوب یاد گرفتید، فایل صوتی رو برای کودکتون پخش کنید و بازی رو شروع کنید.

  • میتونید با خلاقیت خودتون و کودکتون، بازی رو تغییر بدید.

See the bunnies sleeping
Till it’s nearly noon
Shall we wake them with a merry tune
They’re so still
Are they ill
Wake up little bunnies
Hop little bunnies
Hop hop hop, hop hop hop
Hop hop hop
Hop little bunnies
Hop hop hop hop hop hop
Hop little bunnies
Hop hop hop hop hop hop
Hop hop hop hop hop hop
Hop little bunnies
Hop hop hop hop hop hop

See the bunnies sleeping
Till it’s nearly noon
Shall we wake them with a merry tune
They’re so still
Are they ill
Wake up little bunnies
Jump little bunnies
Jump jump jump jump jump jump
Jump jump jump
Jump little bunnies
Jump jump jump jump jump jump
Jump little bunnies
Jump jump jump jump jump jump
Jump jump jump
Jump little bunnies
Jump jump jump jump jump jump

See the bunnies sleeping

خواب خرگوش ها رو ببینید


Till it’s nearly noon

نزدیک ظهر است


Shall we wake them with a merry tune

آیا آنها رو با آهنگی شاد بیدار کنیم؟

They’re so still

آنها خیلی بی حرکت هستند


?Are they ill

مریض اند؟

Wake up little bunnies

خرگوش های کوچولو بیدار بشید

Hop little bunnies

خرگوش های کوچولو، روی یک پا بپرید

Jump little bunnies

خرگوش های کوچولو،  بپرید


Hop

روی یک پا جستن، لی لی کردن

Jump

پریدن