آموزش زبان به کودکان
Freez Dancing
00:00

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

اول فایل ویدیویی رو نگاه کنید و بعد که بازی رو خوب یاد گرفتید، فایل صوتی رو برای کودکتون پخش کنید و بازی رو شروع کنید.

زمانی که کلمه Stop رو شنیدید نباید تکان بخورید و وقتی کلمه GO  رو شنیدید به رقصیدن ادامه بدهید

Freeze Dance
Dance when the music plays
But freeze when the music stops
If you don’t freeze, you’re out
The last one dancing wins
Are you ready? Let’s dance

The music is grooving
We’re freeze dancing
Let’s keep on moving
We’re freeze dancing
Let’s dance and hop
Dance ’til we drop
Move to the beat
With our dancing feet
STOP
GO

Freeze Dance

رقص فریز

Dance when the music plays

وقتی آهنگ پخش میشه برقصید

But freeze when the music stops

ولی وقتی آهنگ متوقف شد، تکان نخورید

If you don’t freeze, you’re out

اگر تکان بخورید از بازی بیرون میرید

The last one dancing wins

آخرین نفری که میرقصه، برنده است

Are you ready? Let’s dance

آماده اید؟ بیایید برقصیم

The music is grooving

موزیک ریتم داره

We’re freeze dancing

ما داریم رقص فریز انجام میدیم

Let’s keep on moving

به حرکت کردن ادامه بدید

We’re freeze dancing

ما داریم رقص فریز انجام میدیم

Let’s dance and hop

بیایید برقصیم و بپریم

Dance ’til we drop

برقصیم تا بیافتیم

Move to the beat

حرکت کن با صدای ضرب

With our dancing feet

با پاهای رقصان ما

STOP

GO