با سلام و احترام، موقتا فروش دانلودی نداریم، در حال انتقال دیتا به سرور جدید هستیم :)
آموزش زبان به کودکان

Playing with the balloon

آموزش زبان به کودکان

پارت اول

تلفظ مکالمه (انگلیسی و فارسی)

تلفظ مکالمه (انگلیسی)

پارت دوم

تلفظ مکالمه (انگلیسی و فارسی)

تلفظ مکالمه (انگلیسی)

 Playing with the balloon

 بازی با بادکنک

It’s a balloon

این یه بادکنکه

big balloon

بادکنک بزرگ

small balloon

بادکنک کوچک

Find all the big balloons

بادکنک های بزرگ رو پیدا کن

Put all the small balloons under the chair

بادکنک های کوچک رو بزار زیر صندلی

Look at the red balloon

به بادکنک قرمز نگاه کن

Mommy has a blue balloon

مامان یه بادکنک آبی داره

Mommy’s balloon is yellow

بادکنک مامان زرده

Daddy’s balloon is green

بادکنک بابا سبزه

Do you want to play with a balloon?

میخوای با بادکنک بازی کنی؟

Let me blow it up for you

 بزار برات بادش کنم

Be careful, don’t bite the balloon, it can pop

مراقب باش، بادکنک رو گاز نگیر،  میترکه

Keep it moving

در حال حرکت بادکنک رو نگه دار

 Playing with the balloon

 

It’s a balloon

 

big balloon

 

small balloon

 

Find all the big balloons

 

Put all the small balloons under the chair

 

Look at the red balloon

 

Mommy has a blue balloon

 

Mommy’s balloon is yellow

 

Daddy’s balloon is green

 

Do you want to play with a balloon?

 

Let me blow it up for you

 

Be careful, don’t bite the balloon, it can pop

 

Keep it moving

 

Pass the balloon

بادکنک رو رد کن بیاد

Catch the balloon

بادکنک رو بگیر

Bounce the balloon

بادکنک رو به بالا و پایین پرتاب کن

Chase the balloon

بادکنک رو دنبال کن

Blow up the balloon but  don’t tie it

بادکنک رو باد کن اما گره نزن

Hold it up

بالا نگه اش دار

Ready, steady, go

آماده ای؟ بزن بریم

Let it go

بزار بادکنک بره

Watch it fly

نگاه کن بادکنک پرواز میکنه

The balloon is flying

بادکنک داره پرواز میکنه

The balloon is bouncing

بادکنک داره پرتاب میشه به بالا و پایین

The balloon is popping

بادکنک داره میترکه

Mommy is bouncing the balloon

مامان داره بادکنک رو پرتاب میکنه

Mommy is catching the balloon

مامان داره بادکنک رو میگیره

Where did the balloon go?

بادکنک کجا رفت؟

Where is the balloon hiding?

بادکنک کجا قایم شده؟

Who should throw the balloon next?

نفر بعدی کیه که باید بادکنک رو پرتاب کنه

Who has the balloon?

کی بادکنک توی دستش داره

Pass the balloon

 

Catch the balloon

 

Bounce the balloon

 

Chase the balloon

 

Blow up the balloon but  don’t tie it

 

Hold it up

 

Ready, steady, go

 

Let it go

 

Watch it fly

 

The balloon is flying

 

The balloon is bouncing

 

The balloon is popping

 

Mommy is bouncing the balloon

 

Mommy is catching the balloon

 

Where did the balloon go?

 

Where is the balloon hiding?

 

Who should throw the balloon next?

 

Who has the balloon?