با سلام و احترام، موقتا فروش دانلودی نداریم، در حال انتقال دیتا به سرور جدید هستیم :)

At the playground

آموزش زبان به کودکان
آموزش زبان به کودکان

تلفظ مکالمه (انگلیسی و فارسی)

تلفظ مکالمه (انگلیسی)

At the playground

در زمین بازی

Here we are , at the playground

ما اینجاییم توی زمین بازی

Do you want to go and play with the kids on the playground?

میخوای بری و با بچه ها توی زمین بازی، بازی کنی؟

Would you like to play on the playground?

میخوای توی زمین بازی، بازی کنی؟

Look at those kids playing

به بازی اون بچه ها نگاه کن

 They look like they are having lots of fun

انگار خیلی داره بهشون خوش میگذره

 Look at the playground

به زمین بازی نگاه کن

 There is a swing set and lots of slides

 اونجا یه تاب و کلی سرسره هست

What do you see at the playground?

 توی زمین بازی چه چیز هایی میبینی؟

Bars

 میله ها

Sandbox

شن بازی

 seesaw

 الاکلنگ

 slide

 سرسره

swing

تاب

What do you want to play on first?

اول از همه میخوای با چی بازی کنی؟

Do you want to go on the slide?

میخوای اول بری روی سرسره

Do you want to go on the swing?

میخوای بری روی تاب؟ (میخوای تاب بازی کنی)

Are you ready to play?

 آماده بازی کردن هستی؟

Yes, I’m in

آره پایه ام

let’s go

 بزن بریم

Ready, Steady,Go

 بزن بریم

Playing on the slide

بازی با سرسره

First Go up the stairs   then come down the slide

اول از پله‌ها بالا برو و بعد  از سرسره بیا

پایین

Can you go up the stairs?

میتونی از پله ها بالا بری؟

Do you want to try that?

میخوای امتحانش کنی؟

Let’s go down the slide, I’ll catch you at the bottom of that

از سرسره برو پایین، من پایین سرسره میگیرمت

 Don’t go up the slide , you can get hurt

از سرسره بالا نرو، ممکنه آسیب ببینی

Try to go down the slide quickly

سعی کن از سرسره سریع پایین بری

Be careful when you go down the slide

وقتی از سرسره پایین میای مراقب باش

Did you like the slide?

سرسره رو دوست داشتی؟

Playing on the swing

بازی با تاب

Let’s run and play on the swing set. Ready, set, go

بریم روی تاب بازی کنیم

Would you like to swing?

میخوای تاب بازی کنی؟

Would you like me to push you?

میخوای هولت بدم؟

I can push you on the swing. Push, push, push

میتونم هولت بدم

 How high can you swing?

چقدر  میتونی بالا بری؟

let’s swing as high as sky

بزار تاب بازی کنیم تا توی آسمون ها

 You’re having so much fun

خیلی داره بهت خوش میگذره

Did you have fun on the playground?

توی زمین بازی بهت خوش گذشت

 

At the playground

 

Here we are , at the playground

 

Do you want to go and play with the kids on the playground?

 

Would you like to play on the playground?

 

Look at those kids playing

 

 They look like they are having lots of fun

 

 Look at the playground

 

 There is a swing set and lots of slides

 

What do you see at the playground?

 

Bars

 

Sandbox

 

 seesaw

 

 slide

 

swing

 

What do you want to play on first?

 

Do you want to go on the slide?

 

Do you want to go on the swing?

 

Are you ready to play?

 

Yes, I’m in

 

let’s go

 

Ready, Steady,Go

 

Playing on the slide

 

First Go up the stairs   then come down the slide

 

Can you go up the stairs?

 

Do you want to try that?

 

Let’s go down the slide, I’ll catch you at the bottom of that

 

 Don’t go up the slide , you can get hurt

 

Try to go down the slide quickly

 

Be careful when you go down the slide

 

Did you like the slide?

 

Playing on the swing

 

Let’s run and play on the swing set. Ready, set, go

 

Would you like to swing?

 

Would you like me to push you?

 

I can push you on the swing. Push, push, push

 

 How high can you swing?

 

let’s swing as high as sky

 

 You’re having so much fun

 

Did you have fun on the playground?

 

 

Playing on the slide

بازی با سرسره

First Go up the stairs   then come down the slide

اول از پله‌ها بالا برو و بعد  از سرسره بیا

پایین

Can you go up the stairs?

میتونی از پله ها بالا بری؟

Do you want to try that?

میخوای امتحانش کنی؟

Let’s go down the slide, I’ll catch you at the bottom of that

از سرسره برو پایین، من پایین سرسره میگیرمت

 Don’t go up the slide , you can get hurt

از سرسره بالا نرو، ممکنه آسیب ببینی

Try to go down the slide quickly

سعی کن از سرسره سریع پایین بری

Be careful when you go down the slide

وقتی از سرسره پایین میای مراقب باش

Did you like the slide?

سرسره رو دوست داشتی؟

 

 

Playing on the swing

بازی با تاب

Let’s run and play on the swing set. Ready, set, go

بریم روی تاب بازی کنیم

Would you like to swing?

میخوای تاب بازی کنی؟

Would you like me to push you?

میخوای هولت بدم؟

I can push you on the swing. Push, push, push

میتونم هولت بدم

 How high can you swing?

چقدر  میتونی بالا بری؟

let’s swing as high as sky

بزار تاب بازی کنیم تا توی آسمون ها

 You’re having so much fun

خیلی داره بهت خوش میگذره

Did you have fun on the playground?

توی زمین بازی بهت خوش گذشت