بازی The stretching and Exercise song


Let’s all move and wiggle and shake
wiggle and shake
Let’s all move and wiggle and shake
And dance together
Let’s all march and stomp our feet
stomp our feet, stomp our feet
Let’s all march and stomp our feet
And dance together
Let’s start low and jump up high
jump up high, jump up high
Let’s start low and jump up high
And dance together

Let’s all do some jumping jacks
jumping jacks, jumping jacks
Let’s all do some jumping jacks
And dance together
Let’s have fun and run in place
run in place, run in place
Let’s have fun and run in place
And dance together

Let’s stand up and touch the sky
touch the sky, touch the sky
Let’s stand up and touch the sky
And dance together
Let’s bend down and touch our toes
touch our toes, touch our toes
Let’s bend down and touch our toes
And dance together

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

اول فایل ویدیویی رو نگاه کنید و بعد که بازی رو خوب یاد گرفتید، فایل صوتی رو برای کودکتون پخش کنید و بازی رو شروع کنید.  •  
  •